انواع خدمات شبکه :

مشاوره و ارائه طرح در زمینه شبکه های کامپیوتری ،گسترده سیمی و بی سیم.
مشاوره ،طراحی و اجرای شبکه های محلی گسترده مطابق با آخرین استانداردها.
مشاوره ،طراحی و اجرای انواع سیستمهای تلفنهای سانترال.
مشاوره ،طراحی و اجرای سیستمهای کابل کشی ساختار یافته.
ارائه خدمات فنی ،سرویس ،نگهداری ،مدیریت انواع شبکه های کامپیوتری.
عقد قرارداد جهت انجام امور پشتیبانی و نگهداری از انواع شبکه ها با مراجعه حضوری و یا استقرار کارشناسان به صورت تمام وقت در محل شرکت کارفرما.